↑ Tilbage til Om foreningen

Vedtægter

§1. Foreningens navn er “Hjælp Ukraine”

§2. Foreningen er en humanitær organisation, hjemmehørende i Københavns Kommune, Danmark.

§3. Som medlemmer optages enkeltpersoner, uanset alder, der sympatiserer med foreningens målsætning.

Stk. 2. Bestyrelsen kan med 2/3 flertal træffe afgørelse om eksklusion af medlemmer, der modvirker foreningens formål. Eksklusioner kan ankes til foreningens førstkommende generalforsamling med samme frist som anført i §7, stk.7.

Stk. 3. Lokalforeninger kan optages som medlemmer efter bestyrelsens godkendelse med 2/3 flertal, hvorefter disses medlemmer opnår medlemsrettigheder. Formænd for lokalforeninger indtræder automatisk i landsorganisationens bestyrelse som menige medlemmer.

§4. Foreningens formål er:

 • at forestå indsamlinger af naturalier og penge eller køb af ting i Danmark med henblik på hjælp til Ukraine.
 • at hjælpe familier berørt af krigen og generelt svagtstillede familier og børn i Ukraine
 • at yde støtte til hospitaler, børnehjem etc. i Ukraine.
 • at yde non-lethal støtte til ukrainske soldater ved fronten, på orlov eller efter hjemsendelse.
 • at øge danskernes kendskab til og bevidsthed om situationen i Ukraine.
 • at fremme samhøringheden internt mellem ukrainere i Danmark og mellem ukrainere og danskere f.eks. ved afvikling af sociale arrangementer.

§5. Foreningens midler fremskaffes gennem medlemskontingenter, frivillige bidrag fra virksomheder og enkeltpersoner samt fra danske og internationale fonde.

§6. Foreningen tegnes af bestyrelsens formand og kasserer. Disse alene kan optage lån.
Stk. 2. I den daglige drift træffes beslutningerne i bestyrelsen.
Stk. 3. Formand og næstformand for bestyrelsen kan sammen træffe beslutninger af hastende karakter.
Stk. 4. Beslutninger hvis vigtighed ikke tilsiger indkaldelse af hele bestyrelsen træffes af formanden eller af en af bestyrelsen udpeget ansvarlig for et projekt eller en opgave.

§7. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, Som afholdes hvert år inden udgangen af marts.
Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 10 dages varsel til de medlemmer, som har betalt kontingent for det seneste foreningsår eller for indeværende foreningsår – forudsat at de har oplyst foreningen om deres e-mail-adresse. Herudover annonceres generalforsamlingen på hjemmesiden og via sociale medier.
Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2. Beretning ved formanden om foreningens aktiviteter
 3. Kassereren fremlægger det i forvejen reviderede og udsendte regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Behandling af indkomne vedtægtsændringsforslag
 6. Fastlæggelse af det individuelle medlemskontingent for det efterfølgende foreningsår
 7. Valg til bestyrelsen:
  a)  Valg af formand
  b)  Valg af kasserer
  c)  Valg af to til seks bestyrelsesmedlemmer
  d)  Valg af to suppleanter til bestyrelsen
 8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 1/3 af foreningens kontingentbetalende medlemmer kræver det.
Stk. 4. Stemmeret og valgbarhed ved generalforsamlingen har alle til generalforsamlingen indkaldte medlemmer som nævnt i stk. 2.
Stk. 5. Alle valg hvor mere end en person bringes i forslag, skal foregå ved skriftlig afstemning.
Stk. 6. Ved afstemninger i øvrigt skal skriftlig afstemning foretages, når mindst en af de fremmødte stemmeberettigede udtrykker ønske herom, eller dirigenten beslutter det.
Stk. 7. Forslag som ønskes behandlet på en generalforsamling under dagsordenens pkt. 5 skal være i formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen og skal senest 3 dage før udsendes pr. e-mail til de stemmeberettigede medlemmer, forudsat at de har oplyst foreningen om deres e-mail-adresse.

§8. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse.
Stk. 2. Bestyrelsen består af: Formanden, Næstformanden, Kassereren, 2-6 menige medlemmer samt 1 repræsentant fra hver eventuel lokalforening.
Stk. 3. Bestyrelsens medlemmer, undtagen repræsentanterne fra  lokalforeningerne, vælges ved direkte og individuelle valg på generalforsamlingen.
Stk. 4. Bestyrelsens repræsentanter fra lokalforeningerne vælges på lokalforeningerne generalforsamlinger. Vælges en lokalforeningsformand til formand, næstformand eller kasserer på landsorganisationens generalforsamling, kan lokalforeningen udpege en ny lokal repræsentant til landsorganisationens bestyrelse.
Stk. 5. Alle valg til bestyrelsen gælder indtil næste ordinære generalforsamling. Dog ikke hvis en ekstrarordinær generalforsamling har en rekonstituering til formål.
Stk. 6. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, sekretær og eventuelt ansvarlige for andre opgaver.
Stk. 7. Bestyrelsenkan i en forretningsorden fastsætte de nærmere retningslinjer for sit arbejde.
Stk. 8. Bestyrelsen kan nedsætte faste underudvalg og ad hoc arbejdsgrupper og fastlægger retningslinjerne for disse.
Stk. 9. Ønsker en kasserer at trække sig i løbet af et foreningsår, kan bestyrelsen kan med 2/3 flertal vælge ikke at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, men i stedet med 2/3 flertal vælge en ny kasserer blandt foreningens kontingentbetalende medlemmer.
Stk. 10. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen ved afstemninger er formandens afgørende, dog ikke i spørgsmål. vedr. stk. 9.
Stk. 11. Den samme person kan uanset antallet  af tillidshverv i bestyrelsen, ikke have flere stemmer i bestyrelsen end én.

§9. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens årsregnskab revideres af den generalforsamlingen valgte revisor. Valget af revisor og revisorsuppleant sker for et år ad gangen.
Stk. 2. For foreningens forpligtelser hæfter kun foreningens midler.
Stk. 3. Foreningen kan af likviditetsmæssige årsager  optage gæld.

§10. Nærværende vedtægter kan kun ændres på en generalforsamling, og kun hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.
Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft øjeblikkelig.

§11. Opløsning af foreningen kan kun ske, hvis 2/3 af de stemmeberettigede på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor og “ønsket om opløsning af foreningen” fremgår af den oprindelige indkaldelse.
Stk. 2. Ved foreningens opløsning tilfalder eventuelle midler den ukrainske katolske menighed i Danmark.

 

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling tirsdag den 19. april 2016